รายงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่
UserName   
Password   
 

ข้อมูล UPDATE ถึงวันที่   20/5/2562 14:53:00

Uttaradit Hospital @ Computer center 
Tel. 055-832601-1105